ลองทำบันทึกน้ำหนักแต่ละวันไว้ ด้านล่างเป็นรายงาน 7 วันย้อนหลัง